“Asset based finance: ruimere financiering op maat”

Asset based finance: ruimere financiering op maat

Vaak wordt gevraagd wat Jonker Advies nu precies doet. Een van onze kernactiviteiten is klanten adviseren en ondersteunen bij waardecreatie. Bijvoorbeeld via de koop en verkoop van een bedrijf, participatie en herstructurering, of verwerving van financiering voor de groei van een onderneming en het werkkapitaal. ‘Asset based finance’ (ABF) is een van de manieren waarmee het benodigde werkkapitaal verkregen kan worden. Het faciliteert vaak waardecreatie die een gewone bankfinanciering niet mogelijk maakt. Esther Reekers legt uit wat ABF precies inhoudt en welke spelregels daarbij gelden. 

 

Esther is senior new business manager van Asset Based Finance, een dochteronderneming van ABN AMRO. Deze B2B-unit houdt zich bezig met leasing en commercial finance (ook wel bekend als debiteurenfinanciering of factoring), vooral voor bedrijven in de sectoren industrie, handel, transport en HR, met een minimale jaaromzet van 5 miljoen euro. In algemene bewoordingen noemt zij haar klanten ‘bedrijven die hun activa willen omzetten in liquiditeiten’. “We gaan dan op zoek naar een slimmere financiering, afgestemd op de behoefte van het bedrijf op dat moment. Vaak is het zo dat er kapitaal of liquiditeiten verstopt zitten in de eigen activa, die je kunt vrijmaken. Dat kan zijn in de vaste activa (leasing) of in de vlotte activa (commercial finance).” In dat laatste geval gaat het dan meestal om debiteurenfinanciering, maar soms ook om voorraadfinanciering.

 

Bankfinanciering of asset based finance?

De onderneming van Esther verschilt volgens haar van de ‘gewone’ bank doordat zij veel verder kunnen gaan in de financiering en flexibeler kunnen zijn. Dit komt doordat een bankfinanciering meestal wordt aangegaan op basis van een kasstroom, terwijl bij een ABF die kasstroom wordt gecombineerd met een onderpand. In het eerste geval is de hoeveelheid geld die een onderneming kan lenen - en dus de groeicapaciteit - beperkt, terwijl bij de tweede financieringsvorm een hoger bedrag geleend kan worden. “Wij bevoorschotten op de debiteuren en voorzien hiermee in veel ruimere financiering dan een bank.”

Daar staat wel een ander prijskaartje tegenover. “Wij kijken dagelijks met het bedrijf mee, dus het is voor ons erg arbeidsintensief. Een bank kent weliswaar geen omzetprovisie, maar wel andere soorten provisies. Bij ons betaal je in het geval van leasing één totaalbedrag, vaak gesplitst in aflossing en rente, en bij commercial finance is sprake van omzetprovisie en rente.”

 

Aan een ABF zijn wel voorwaarden verbonden. Esther zegt hierover: “We kijken altijd eerst naar het toekomstperspectief van het bedrijf. Het belangrijkste criterium daarbij is de historische en toekomstige cashflow. Meestal blijkt uit de kasstromen of de onderneming in staat is om aan zijn verplichtingen te voldoen. Het bedrijf mag op het moment van de aanvraag niet verlieslatend zijn en ook de prognose voor de komende periode moet positief zijn. Dat schatten we in op basis van een financiële analyse van de onderneming, maar we doen ook een integrale analyse van o.a. de plaats van het bedrijf in de keten, de businesspropositie, de concurrentiepositie en de branche waarin het bedrijf opereert.”

 

Cashflow en onderpand
Uiteraard wordt het risico voor de bank ook beperkt doordat bij een ABF - naast een gezonde, voorspelbare kasstroom - sprake is van een onderpand. Deze combinatie van onderliggende voorwaarden betekent, dat een bedrijf met een hoge winst, maar zonder activa, geen gebruik kan maken van ABF. Een bedrijf met veel activa, maar een bescheiden winst, is daarentegen bij voldoende toekomstperspectief van harte welkom.
Esther geeft een paar voorbeelden van situaties waarin voor ABF gekozen wordt: “Het kan zijn dat een bedrijf veel eigen vermogen heeft, maar dat de eigenaar de wens heeft om een deel daarvan privé uit te keren. Voor het stuk dat je dan uit het bedrijf haalt, ga je vreemd vermogen binnenhalen, bijvoorbeeld via een ABF. Een ander voorbeeld is een bedrijf dat eerst een bancaire financiering had, die niet flexibel was. Dan kun je een herfinanciering doen, waarbij je de bankfinanciering vervangt door een ABF.”

 

Verschillende soorten onderpand

Wat precies als onderpand kan dienen, hangt af van de overeengekomen financieringsvorm. “Bij leasing zijn dat vaste roerende activa. Dat is alles wat als vaste activa op je balans staat. Machines, auto’s… zolang het maar geen pand is, want wij doen niet aan onroerend goed-leasing. Bij commercial finance gaat het over debiteuren en voorraden. Als we het bijvoorbeeld hebben over herfinanciering: bij leasing kijk je wat er aan vrije activa staat, dus wat niet al bij een andere financier beleend is. Dat zou je kunnen financieren en daar krijg je dan geld voor. Eigenlijk krijg je dan dus wat je eerst zelf betaald hebt terug van de leasemaatschappij. Die activa moeten natuurlijk wel een bepaalde marktwaarde vertegenwoordigen. Kijk je naar de debiteurenportefeuille, dan beoordeelt de financier of die zich voor herfinanciering leent. Dit is het geval als de prestatie al geleverd is. Met andere woorden: bij achteraffacturatie. Zo’n factuur kun je heel goed financieren. We kijken namelijk wat er gebeurt als het bedrijf zou omvallen. Kunnen wij die debiteur dan nog bewegen om te betalen? Als er geen prestatie geleverd is, gaat die klant natuurlijk nooit betalen, maar wel als er goederen of diensten geleverd zijn. Dat biedt ons dus de nodige zekerheid.”


Juist bij het maken van die keuze tussen leasing en commercial finance is een belangrijke rol weggelegd voor een adviseur als Jonker Advies. Esther legt uit: “Een ondernemer zal vaak in eerste instantie aansturen op een bankfinanciering, maar een adviseur kan veel beter kijken wat het meest geschikt is voor dit bedrijf. Met name als er behoefte is aan extra geld of wanneer de omzet van een bedrijf door het jaar heen grote sprongen maakt, kan een adviseur toegevoegde waarde bieden.”

Nakomen van verplichtingen

In eerste instantie is de onderneming die gefinancierd wordt de klant van de geldverschaffer. Het is dus in principe de taak van het bedrijf om te zorgen dat zijn debiteuren hun verplichtingen nakomen, waarbij de financier op de achtergrond meekijkt. “In de meeste gevallen zijn wij dus niet in beeld bij de klanten van onze klanten”, zegt Esther. “Maar er is ook een vorm van debiteurenfinanciering, waarbij wij contact opnemen met de debiteuren om hen tot betalen te manen. Bij die variant speelt het idee ‘vreemde ogen dwingen’ een rol. We hebben verschillende monitoringsafspraken met onze klant, waarbinnen hij precies weet wat hij wel en niet gefinancierd krijgt.”

 

Ze legt uit dat er wel een aantal spelregels zit aan debiteurenfinanciering via een ABF. “Een daarvan is dat wij kijken naar hoe oud een factuur is. Wij financieren tot 90 dagen na vervaldatum op zo’n factuur. Daar zit ook vaak het voordeel voor een klant: als hij een lange betalingstermijn heeft, moet hij vaak heel lang op zijn geld wachten, terwijl wij hem direct dat voorschot geven. Ook de spreiding in de debiteurenportefeuille is voor ons belangrijk. Als er maar twee hele grote klanten zijn, is het risico voor ons groter. Bij hele grote debiteuren, die groter zijn dan 30% van de totale portefeuille, kijken we hoe ‘goed’ zo’n debiteur precies is. Die inschatting maken we op basis van de debiteurenportefeuille die onze klant ons elke dag stuurt in een soort electronic banking-systeem. Daaruit kunnen wij - en de klant - informatie halen over het betalingsgedrag van de debiteuren. Samengevat maken wij dus een vertaalslag van de financiering op basis van de informatie van onze klant.”

 

Voor- en nadelen van asset based finance

Esther zet nog eens de voordelen van een ABF ten opzichte van een bankfinanciering, zoals van ABN AMRO, op een rijtje: “ABF is een ruimere financiering, die is afgestemd op je bedrijf. Dus als je je klanten langere betalingstermijnen geeft, je omzet fors groeit of die onderhevig is aan seizoensinvloeden, beweegt de financiering mee met de omzet. Wij vragen ondernemers altijd een prognose te maken voor het komende jaar, waarbij hij juist ook die fluctuaties aangeeft. Zo kunnen wij inschatten of we dat hele jaar kunnen voorzien in de financiële behoefte van die ondernemer. Juist bij seizoensbewegingen zit de grootste druk bij de openstaande debiteuren, en als je die naar voren kunt halen, kun je daarmee een stuk financieringsbehoefte opvangen. Je ziet momenteel dat het betalingsgedrag van bedrijven weer gaat verslechteren, omdat de economie achteruit dreigt te gaan. Maar als je dankzij een ABF weet wat je in je rekening courant te besteden hebt, geeft dat zekerheid, en daardoor rust in de organisatie. Daarmee kun je - en dat is vaak een belangrijk argument - inkoopkortingen bedingen, omdat jij als bedrijf wel snel aan je crediteuren kunt betalen.”

Een nadeel is, dat door de dagelijkse monitoring de kosten soms hoger zijn. Esther noemt nog een ander ‘aandachtspunt’: “Je kunt dit soort constructies niet zo maar via internet aangaan. Een toelichting en advies vanuit een adviseur als Jonker Advies is hierbij heel belangrijk, en ook de financier begeleidt zijn klanten hier uiteraard goed in.”

 

Neem voor meer informatie over een asset based finance gerust contact met ons op.


Jonker Advies, advies voor ondernermers
Carlo Smolders & Ron van Bergen