“Verlies nemen is soms de grootste verdienste”

Hulp vragen in moeilijke tijden is een teken van kracht!

Hulp vragen in moeilijke tijden is een teken van kracht!

Je ziet het steeds vaker. Een onderneming gaat failliet en vervolgens kopen de bestuurder of aandeelhouders de onderneming van de curator. Mag dat zomaar? Hoe gaat het in zijn werk? En wat zijn de voor- en nadelen?

Voor een noodlijdend bedrijf bestaan in de huidige (rechts)vorm vaak maar beperkte mogelijkheden om uit de penibele financiële situatie te komen. De onderneming is gebonden aan (lang)lopende contracten met bijvoorbeeld de bank, de verhuurder en het personeel en de schulden zijn zodanig opgelopen dat er geen uitzicht meer bestaat op een succesvolle sanering binnen de zo gewenste korte termijn. Het is nog slechts een kwestie van tijd voordat de onderneming failliet gaat.

Desondanks is er vaak sprake van een onderneming die na fundamenteel ingrijpen op de kostenstructuur rendabel kan zijn. Met een nieuwe financiering, lagere huur, minder personeel en opnieuw uit onderhandelde (inkoop)contracten zou de onderneming een nieuwe start kunnen maken. Het gezonde deel van de onderneming en (een deel van) de werkgelegenheid blijft dan behouden.

Een doorstart vanuit faillissement biedt deze mogelijkheid, maar er zijn ook risico's aan verbonden.

Doorstart: een a-typische overname

Het kopen van een onderneming van de curator is anders dan een gewone bedrijfsovername. Het kan snel en informeel en vaak tegen een relatief lage koopprijs. Een doorstart vanuit faillissement kent voordelen en nadelen.

De belangrijke voordelen zijn:

  • Koop van uitsluitend de gezonde delen / een schuldenvrije onderneming: de activa zijn vrij van schulden, beslagen en zekerheden
  • Alleen de werknemers naar keuze worden overgenomen: de wet overgang onderneming is in faillissement niet van toepassing

Enkele nadelen zijn:

  • Medewerking van de bank is vereist in geval van verstrekte pand- en hypotheekrechten (let ook op borgstellingen en risico's voor de bestaande concernfinanciering)
  • De faillietverklaring is openbaar, zodat een risico bestaat op imagoschade of omzetverlies
  • Het risico bestaat dat belangrijke overeenkomsten, waaronder samenwerkingsverbanden, worden beëindigd
  • Er is geen exclusiviteit in de onderhandelingen met de curator
  • De curator verstrekt geen enkele garantie, risico's op de activa rusten op de koper

Om de risico's zoveel mogelijk te beheersen is het van belang dat een doorstart goed wordt voorbereid, zodat dat er na de faillietverklaring snel kan worden geschakeld en contact kan worden gelegd met de curator om op effectieve en efficiënte wijze met hem tot overeenstemming te komen.

Gevolgen faillissement: waar moet u op letten?

Een doorstart lijkt snel en eenvoudig te realiseren, maar de gevolgen van een faillissement zijn niet altijd in een oogopslag goed te overzien. Een curator zal altijd kritisch onderzoek doen naar eventuele onregelmatigheden binnen de inmiddels failliete vennootschap. Transacties tussen de onderneming en bestuurder die "going concern" geen probleem zijn kunnen na faillissement door een curator worden vernietigd op grond van pauliana en daarmee worden aangevallen of teruggedraaid.

Denk bijvoorbeeld aan verrekening (in rekening-courant), dividenduitkeringen of managementvergoedingen. Daarnaast zijn er nog vele andere vragen waarmee in geval van faillissement rekening dient te worden gehouden. Zijn de aandelen volgestort? Voldoet de administratie aan alle wettelijke vereisten? Zijn de jaarrekeningen wel allemaal tijdig gedeponeerd? Schending van dergelijke verplichtingen kan in geval van faillissement eenvoudig leiden tot persoonlijke aansprakelijkheid van het bestuur voor de volledige schuldenlast van de vennootschap.

Ook fiscaal kan het een en ander misgaan. Denk aan bestuurdersaansprakelijkheid wanneer betalingsonmacht niet tijdig wordt gemeld, gevolgen van een fiscale eenheid en risico's bij het doorbreken daarvan in het zicht van een faillissement en het vervallen van fiscaal verrekenbare verliezen.

Het is daarom zeer onverstandig om zonder gedegen onderzoek te besluiten faillissement aan te vragen. Het is belangrijk alle alternatieve mogelijkheden, de voordelen maar ook de nadelen, de kansen en de risico's zorgvuldig in kaart te brengen en af te wegen.

Jonker Advies: reorganisatie en herstructurering specialist

Een onderneming in zwaar weer begeleiden is een van de specialisme van Jonker Advies. Wij begeleiden vele transacties binnen en buiten faillissement, de ene keer op verzoek van de bank, de andere keer als adviseur van de koper of verkoper. Wij kennen de denk- en handelswijze van de verschillende betrokken partijen en daarmee de mogelijkheden en kansen tot overleven dan wel van een doorstart.

Jonker Advies beschikt over de kennis en ervaring waarmee wij een onderneming in zwaar weer op risico's en alternatieve mogelijkheden onderzoeken, zodat wij u goed onderbouwd kunnen adviseren en samen met u een reddingsplan kunnen voorbereiden. Hierbij betrekken wij uiteraard ook altijd de (privé)positie van de bestuurder en aandeelhouders.

Meer weten?

Deze mail geeft in hoofdpunten en algemene bewoordingen informatie over een onderneming in zwaar weer. Veel zaken zijn bewust vereenvoudigd weergegeven.

In de praktijk dient van geval tot geval te worden beoordeeld welke werkwijze het beste past. Indien u behoefte heeft aan een advies op maat of u over een of meer van bovenstaande onderwerpen met ons van gedachten wenst te wisselen, kunt u contact opnemen met Carlo Smolders.