“Pensioen bij fusies en overnames”

Pensioen bij fusies en overnames: een niet te veronachtzamen risicofactor

Bij de overname van een onderneming of de aandelen van een onderneming speelt pensioen een grote rol. Hierin kunnen namelijk latente en vaak ook onbekende grote risico’s schuilen, met mogelijk hoge kosten tot gevolg. Toch krijgt dit onderwerp in de praktijk bij ondernemers te weinig aandacht. Bij kopers van een onderneming krijgen deze risico’s in een goed uitgevoerde due diligence vaak nog wel de nodige aandacht. 

Maar verkopers zijn zich vaak niet of onvoldoende bewust van de impact dat een pensioenprobleem, of onzekerheid daarover, op de te realiseren verkoopopbrengst van de onderneming kan hebben.

Tijdig beoordelen of dit bij uw onderneming speelt, wat de impact van de risico’s zijn en welke oplossingen u heeft, kan daarom van grote waarde voor u zijn. De adviseurs van Jonker Advies brengen de mogelijke problemen voor u in kaart en zorgen voor een gedegen ondersteuning vanuit hun uitgebreide netwerk

Pensioenrisico bij overname aandelen

Bij een aandelenoverdracht na een fusie of overname verandert er feitelijk voor de werknemers niets. Hun werkgever blijft hetzelfde en ze hebben dus gewoon recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als voor de aandelenovername. De overname van de aandelen heeft dus ook geen (directe) gevolgen voor de pensioenregeling. Omdat de nieuwe aandeelhouder geconfronteerd wordt met een lopende pensioenregeling waar hij niet (zondermeer) vanaf kan en hij ook als werkgever verantwoordelijk is voor de juistheid ervan, zal de vraag moeten worden gesteld of deze pensioenregeling wel aan alle wettelijke bepalingen voldoet? 

Gigantisch financieel risico

Op grond van de Wet verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds (Wet BPF 2000) zijn alle werknemers binnen een bepaalde branche verplicht aangesloten bij het van toepassing zijnde BPF. Rechtspraak heeft bevestigd dat de betreffende werknemers ook pensioenrechten hebben opgebouwd indien ze nooit zijn aangemeld door de werkgever en er dus ook geen premie is voldaan. Omdat het BPF nu de gemiste premie zal gaan verhalen op de betreffende werkgever bevestigt deze uitspraak maar weer eens hoe belangrijk het is dat de werkgever is aangesloten bij het (juiste) BPF. 

In de praktijk blijkt dat veel werkgevers onterecht niet of bij het verkeerde BPF zijn aangesloten; diverse pensioenregelingen lopen via verzekeringsmaatschappijen, terwijl werkgevers zich  zouden moeten aansluiten bij een BPF. De pensioenfondsen zijn momenteel druk zoekende naar deze ‘verborgen’ werkgevers. In het onterecht of verkeerd aangesloten zijn van werkgevers schuilt een gigantisch financieel risico voor de toekomst, dat feitelijk is ontstaan voor de aandelenovername.

Pensioenrisico bij overname onderneming

Bij de overname van een onderneming (activa/passiva) spelen de artikelen 7.663 en 7.664 uit het Burgerlijk wetboek (BW) een rol, evenals artikel 9 uit de Pensioenwet (PW). Artikel BW 7.663 bepaalt dat bij de overname de verkrijger van rechtswege de verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst van de werknemers overneemt. Omdat pensioen onderdeel is van de arbeidsvoorwaarden gaat deze bepaling dus ook op voor de lopende pensioenregeling. Met alle financiële risico’s van dien. 

Maar daarnaast bestaat er nog een risico. Indien de verkrijger onder de werkingssfeer van een BPF valt, zullen de overgenomen werknemers ook aangemeld dienen te worden.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat de werkgever juist door de overname onder de werkingssfeer van een BPF komt te vallen en de overname dus niet alleen voor de overgenomen werknemers gevolgen heeft, maar ook voor de eigen werknemers. En mogelijk dus ook voor de werkgever indien de premie van het BPF hoger ligt dan de premie in zijn eigen pensioenregeling.

Wij staan u graag terzijde

Uit het bovenstaande blijkt dat het onderwerp pensioen bij een overname of fusie de nodige aandacht verdient. Vooral wanneer de lopende pensioenregeling wordt overgenomen, is grondig onderzoek naar de financiële gevolgen hiervan een absolute must. Een eventuele verplichte aansluiting bij een BPF moet niet onderschat worden. De adviseurs van Jonker Advies staan u in dit traject graag terzijde met hun kennis en expertise. En dat van hun netwerk. Voel u vrij contact met ons op te nemen voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden.